Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. Lees hieronder wie wat doet.

Wie besturen de gemeente?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het 'algemeen bestuur' en het college van B&W is het 'dagelijks bestuur'.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is de baas van de gemeente en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid vast en controleert het college.

Wat doet het college van B&W?

Het college neemt dagelijkse besluiten zoals het verlenen van vergunningen, het onderhouden van wegen, enzovoort en gaat over de uitvoering daarvan.

Wat is het belangrijkste verschil tussen gemeenteraad en college?

 • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. De raadsleden worden elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen en kunnen niet tussentijds weggestuurd worden.
 • Het college wordt gevormd na onderhandelingen tussen de fracties na de verkiezingen. Wethouders worden niet gekozen door de inwoners maar benoemd door de gemeenteraad. De raad kan wethouders wegsturen en vervangen, onafhankelijk van de gemeenteraadsverkiezingen.

Waarover neem ik contact op met de gemeenteraad?

Hier leest u waarover u wel en niet contact op kunt nemen met de gemeenteraad. Meldingen/klachten over de openbare ruimte kunt u doen via verbeterdebuurt.nl.

Waarover neem ik contact op met de gemeenteraad?

 • Als u over onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit neemt een mening hebt. De onderwerpen staan in de agenda.
 • Als u bij ambtenaren en/of bij het college van B&W geen gehoor vindt voor uw idee, mening of probleem.

De contactgevens van de raad vindt u op de contactpagina.

Waarover neem ik GEEN contact op met de gemeente raad?

Neem geen contact op met de gemeenteraad over uitvoerende zaken zoals klacht/melding over de openbare ruimte of bezwaar tegen de verlening van een vergunning; daarover gaat het college van B&W.

Waar vind ik informatie over de gemeenteraad?

Op deze website van de gemeenteraad van Nieuwkoop vindt u veel informatie zoals agenda's, achterliggende stukken, raadsbesluiten, enz.. Lees hieronder waar het staat.

Informatie over de gemeenteraad vindt u:

Welke informatie kan ik zoal op deze website vinden?

Kan ik inspreken bij de gemeenteraad?

Ja, de gemeenteraad hoort graag uw mening. Lees hieronder hoe u dat aanpakt.

Heeft inspreken zin?

Ja, inspreken bij de gemeenteraad heeft zin. Hoe eerder de raad van uw mening op de hoogte is, hoe beter zij de verschillende belangen kan afwegen als ze over iets besluit.

Wanneer kan ik inspreken?

 • U moet u 8 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffier. Geef hierbij het onderwerp en de datum aan, evenals uw naam en telefoonnummer
 • U kunt inspreken bij verschillende bijeenkomsten van de gemeenteraad

Over welke onderwerpen kan ik inspreken?

U kunt bij alle onderwerpen die op de agenda staan inspreken. Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunt u alleen in de oriënterende raad inspreken. U kunt maar één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.

 Over welke onderwerpen kan ik NIET inspreken?

 • U kunt niet inspreken over een besluit van de gemeente als u daarover een bezwaar- en beroepsprocedure of juridische- of klachtenprocedure loopt tussen u en de gemeente.
 • U kunt maar één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.
 • In de besluitvormende raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Wat is het beste moment om in te spreken?

U kunt het best tijdens de oriënterende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen en verzamelen informatie om daarna hun standpunt te kunnen bepalen. 

Hoe kan ik mij voorbereiden op het inspreken?

 • U heeft maximaal 5 minuten spreektijd; maak uw verhaal niet langer
 • Spreek in bij de oriënterende raad; dat is het beste moment
 • Meld u minimaal 8 uur voor de vergadering aan
 • Stuur uw inspreektekst vooraf per mail naar de griffier of neem kopieën mee
 • Maak een samenvatting in 2 zinnen; is handig als de voorzitter u vraagt af te ronden
 • Loop voor de vergadering langs bij de raadsgriffier; dan weet hij dat u er bent

Hoe neemt de gemeenteraad een besluit?

De gemeenteraad stemt over een besluit tijdens een raadsvergadering. Soms worden er amendementen en moties ingediend. Lees hieronder wat dat zijn.

Hoe worden besluiten genomen?

Het college van B&W bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Deze voorstellen bespreekt de raad, in Nieuwkoop, eerst in een meningsvormende raad. In deze vergadering kijkt de raad of er voldoende informatie is om in de volgende besluitvormende raadsvergadering over dat voorstel een besluit te nemen.

In de besluitvormende raadsvergadering wordt door de raadsleden 'voor' of 'tegen' het voorstel gestemd. Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid 'tegen' dan is het voorstel verworpen.

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen. Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het conceptbesluit dus aangepast. Daarna wordt het (via het amendement) aangepast conceptbesluit in stemming gebracht.

Wat is een motie?

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren. Bekijk het overzicht met de Nieuwkoopse moties.