De raad heeft verschillende soorten vergaderingen met verschillende doelen.

Oriënterende Bijeenkomst (OB)

Doel

Oriënterende bijeenkomst is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke.

Vorm

Vorm verschilt per bijeenkomst en hangt af van het onderwerp.

Inspreken

Iedereen kan meepraten. Vooraf aanmelden kan maar hoeft niet.

Meningsvormende Raad (MR)

Doel

De gemeenteraad beoordeelt of er voldoende informatie is om een besluit te kunnen nemen over een bepaald onderwerp. Na deze vergadering bepalen de fracties hun standpunt.

Vorm

Raadsleden en/of fractieassistenten stellen onderling vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten bij de onderwerpen op de agenda. De raad kan ook gastsprekers aan tafel uitnodigen.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. U kunt over een onderwerp maar één keer inspreken. U kunt bij de meningsvormende raad ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Besluitvormende Raadsvergadering (BR)

Doel

De gemeenteraad neemt besluiten en handelt de agendapunten formeel af.

Vorm

Raadsleden dragen hun standpunten uit. Amendementen en moties worden ingediend om de besluitvorming te beïnvloeden en de besluitvorming vindt plaats.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. U kunt over een onderwerp maar één keer inspreken. In de besluitvormende raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Inspreekmomenten

U kunt tijdens verschillende vergaderingen van de raad inspreken. Bij de oriënterende bijeenkomsten kunt u meepraten over het onderwerp zonder u vooraf aan te melden bij de griffie.

Bij de meningsvormende raad en de besluitvormende raadsvergadering kunt u inspreken. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken meld dit dan tenminste 8 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. U kunt de griffier, E. van Holthe, bereiken op 0172-521308 of via de mail griffier@nieuwkoop.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen.

In beide gevallen krijgt u maximaal vijf minuten spreektijd. Als er meer dan zes insprekers zijn dan wordt uw spreektijd korter omdat er in totaal een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen.

Fracties bepalen hun standpunt over een onderwerp mede op basis van wat er besproken wordt in de meningsvormende raad. U heeft dus de meeste kans dat fracties nog iets met uw mening kunnen doen als u inspreekt tijdens de meningvormende raad.

Onderwerpen

Wilt u weten wanneer een bepaald onderwerp wordt besproken dan kunt u de agenda’s van de raad(externe link) bekijkenDe agenda’s worden ook op www.overheid.nl(externe link) gepubliceerd; kijk voor meer informatie bij bekendmakingen(externe link) op de website van de gemeente. Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kan dat bij een meningsvormende raad.

Bereid u voor

Het is aan te bevelen uw inspreektekst vooraf naar de griffier te mailen zodat raadsleden het kunnen (na)lezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.

Samengevat

  • U heeft maximaal vijf minuten spreektijd
  • Vanwege de standpuntbepaling binnen de fracties kunt u het best inspreken bij de meningsvormende raad
  • Meldt u minimaal 8 uur voor de vergadering aan bij raadsgriffier E.R. van Holthe 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl
  • Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen
  • Advies: Stuur uw inspreektekst vooraf per mail naar de griffier of neem kopieën mee van uw inspreektekst
  • Advies: Maak samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen (als er meer dan zes insprekers zijn dan is uw spreektijd korter)
  • Loop voorafgaand aan de vergadering even langs bij de raadsgriffier, dan weet hij dat u er bent.