De kadernota bevat een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting van 2025 en volgende jaren. De Kadernota is een belangrijk document, omdat de raad hiermee de beleidsmatige en financiële kaders vaststelt voor de komende begrotingsperiode 2025-2028. Het is een moment van integrale afweging tussen wensen en ambities van de gemeente in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

Nieuwkoop blijvend in evenwicht 

In 2026 krijgen gemeenten miljarden minder uit het gemeentefonds, het zogeheten Ravijnjaar. Het meerjarenperspectief dat bij de kadernota 2024 werd gepresenteerd liet daarom een structureel middelentekort zien. De gemeenteraad heeft naar aanleiding daarvan besloten tot een proces om te komen tot een duurzaam evenwichtige begroting. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het vinden van oplossingen om de tekorten in de meerjarenbegroting om te buigen tot een sluitende meerjarenbegroting met zelfs een (beperkte) ruimte om nieuw beleid vorm te geven. Deze maatregelen zijn zeer divers van aard, waarbij een deel vrij eenvoudig gerealiseerd kan worden en een ander deel grote impact op de inwoners heeft of op een deel daarvan. Hoewel sommige maatregelen lastig kunnen zijn is het college van mening dat zij een afgewogen set maatregelen presenteert.

Behandeling door de raad en inspreken

De Kadernota en Jaarstukken 2023 worden op 13 juni oriënterend besproken. Dit is dan ook het moment om de mening van u als inwoner of belanghebbende over de ombuigingen te laten horen door in te spreken. Op 20 juni worden deze stukken meningsvormend besproken. De gemeenteraad neemt een besluit over deze stukken op 4 juli.

De P&C-cyclus bestaat vanaf 2023 uit de Kadernota, Begroting en Jaarrekening (de Voor- en Najaarsnota en Decemberwijziging zijn vervallen).