Soorten vergaderingen & informatie over inspreken

De raad heeft verschillende typen vergaderingen met verschillende doelen. Waarover u bij welke vergadering kunt inspreken verschilt.

Oriënterende Raad (OR)

Doel

Is sinds 1 januari 2024 een nieuw soort vergadering en heeft als doel informatie te verzamelen over een onderwerp door het stellen van vragen. Dit kunnen politieke en technische vragen zijn. De informatie die het raadslid tijdens deze vergadering verzamelt, gebruikt het om tijdens de Meningsvormende Raad zijn/haar standpunt te kunnen bepalen.

Vorm

Deze vergadering kent vier vaste onderdelen: (i) terugkijken, (ii) actualiteiten, (iii) het bespreken van de raadsvoorstellen die binnenkort ter bespreking voorliggen, en (iv) een informatieblok voor het college van B&W om informatie die het belangrijk vindt, met de raad te kunnen delen.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken over de hierboven genoemde raadsvoorstellen, maar ook over andere onderwerpen. U vergroot de kans dat raadsleden iets met uw input kunnen doen als u inspreekt tijdens dit type vergadering; de Oriënterende Raad helpt de raadsleden immers om hun standpunt te kunnen bepalen.

Meningsvormende Raad (MR)

Doel

Voorbereiding om een goed besluit te kunnen nemen in de besluitvormende raadsvergadering. In deze vergadering horen de raadsleden elkaars voors en tegens. Zo bepalen ze uiteindelijk hun standpunt ten aanzien van het voorstel. Ook kan worden voorgesteld het voorstel aan te passen (door middel van een zogeheten amendement) of kan er een oproep aan het college worden gedaan om iets (niet) te doen (door middel van een zogeheten motie).

Vorm

Raadsleden en/of fractieassistenten debatteren hierover met elkaar.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om in te spreken. Inspreken in de Oriënterende Raad (één week voor deze vergadering) is een beter moment. De raadsleden kunnen uw input dan nog meenemen. 

Besluitvormende Raadsvergadering (BR)

Doel

De gemeenteraad besluit over de voorstellen.

Vorm

Raadsleden dragen hun standpunten uit. Amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) worden ingediend om de besluitvorming te beïnvloeden.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. U kunt over een onderwerp maar één keer inspreken. Dat betekent dat als u al bij een Oriënterende Raad of Meningsvormende raad over heeft ingesproken, u niet opnieuw tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering in kunt spreken over hetzelfde onderwerp. In de Meningsvormende Raad en de Besluitvormende Raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Inspreekmomenten

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meld dit dan tenminste 8 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. U kunt de griffier, E. van Holthe, bereiken op 0172-521308 of via de mail griffier@nieuwkoop.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Onderwerpen

Wilt u weten wanneer een bepaald onderwerp wordt besproken, dan kunt u de agenda’s van de raad bekijkenDe agenda’s worden ook op www.overheid.nl gepubliceerd. Kijk voor meer informatie bij bekendmakingen op de website van de gemeente. Inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kan in een Oriënterende Raad.

Wat u verder moet weten

U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Als zich voor een vergadering meer dan zes insprekers aanmelden, wordt uw spreektijd korter; er is immers in totaal een halfuur gereserveerd voor alle insprekers samen.

Het beste moment om in te spreken is de Oriënterende Raad (zie hierboven).

Het valt aan te bevelen uw inspreektekst vooraf naar de griffier te mailen zodat raadsleden het kunnen (na)lezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter u verzoekt af te ronden.

De hele vergadering wordt live uitgezonden en zal ook later online terug te zien zijn. U zult dus in beeld zijn. Het terugkijken van de vergadering kan via www.raadnieuwkoop.nl, klik daarna op '(live) uitzendingen gemeenteraad'.

Als gemeente hanteren wij het beleid dat in een officiële vergadering niet gesproken wordt over individuele ambtenaren. Dit betekent voor u dat in het geval u eerder al eens contact heeft gehad met een ambtenaar van de gemeente over het onderwerp waarover u in zal spreken, het niet is toegestaan de naam van deze ambtenaar in de vergadering te noemen.

Samengevat

  • U heeft maximaal vijf minuten spreektijd, tenzij zich veel insprekers aanmelden.
  • Het beste moment om in te spreken is tijdens de Oriënterende Raad.
  • Meldt u minimaal 8 uur voor de vergadering aan bij raadsgriffier E.R. van Holthe 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen.
  • Advies: Stuur uw inspreektekst vooraf per mail naar de griffier.
  • Advies: Maak samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen.
  • Loop voorafgaand aan de vergadering even langs bij de raadsgriffier, dan weet hij dat u er bent.