Dit was een besluitvormende raadsvergadering over financiële onderwerpen.

Nieuwe accountant

Besloten is om accountantsbureau Verstegen Accountants en Belastingadviseurs aan te wijzen als accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2023, 2024, 2025 en 2026 van de gemeente Nieuwkoop.

Jaarstukken 2022

De Jaarstukken 2022 zijn, ongewijzigd ten opzichte van het voorgestelde door het college van B&W, vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Kadernota 2024

De Kadernota 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 zijn ook, ongewijzigd ten opzichte van het voorgestelde door het college van B&W, vastgesteld. Daarbij stemde Natuurlijk Nieuwkoop (3 stemmen) tegen het besluitpunt 5 dat ging over het vaststellen van de ‘financiële spelregels’.

Natuurlijk Nieuwkoop is van mening dat de voorgestelde spelregels niet eenduidig en voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Ook zijn ze door het college opgesteld zonder overleg met de gemeenteraad. Daarom wilde Natuurlijk Nieuwkoop besluitpunt 5, waarin de spelregels vastgesteld worden, schrappen. Echter, omdat vooraf al duidelijk was dat daar geen meerderheid voor was, heeft Natuurlijk Nieuwkoop geen amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend.

Moties

Er zijn bij het bespreken van de Kadernota twee moties (verzoeken van B&W) ingediend.

Motie 'Doorontwikkeling Kadernota'

VVD diende een motie in over doorontwikkeling van de Kadernota; deze is unaniem aangenomen (alle raadsleden stemden vóór).

In de motie onder andere het verzoek aan B&W om in samenspraak met de gemeenteraad, via de auditcommissie, voor de Kadernota een ontwikkeltraject op te zetten en uit te voeren, waarbij onder meer aandacht is voor: het uitwerken van de 3 W-vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we er voor doen en Wat mag het kosten), beter inzicht in de meerjarige financiële positie van de gemeente, het beter in beeld brengen van de risico’s en het beter leesbaar maken van de financiële informatie opgenomen in de Kadernota.

Motie 'Meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren'

SBN diende een motie in voor meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar; deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD en Natuurlijk Nieuwkoop (12 stemmen) vóór en de stemmen van CDA, D66 en SGP-ChristenUnie (7 stemmen) tegen.

In de motie onder andere het verzoek aan B&W om te peilen bij jongerenwerkers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties en de jongeren zelf wat de behoeften en de mogelijkheden zijn om te komen tot uitgaansgelegenheden en eventuele andere mogelijkheden voor jongeren.

D66 legde een stemverklaring af. Zij stemden tegen de motie uitgaansmogelijkheden omdat er een nieuw onderzoek wordt gedaan naar iets dat al onderzocht is. Dat is zonde van tijd en geld.

U kunt deze vergadering terugkijken via (live) uitzendingen.