Programma begroting 2024-2027

De politieke partijen gaven hun visie op de toekomst van Nieuwkoop bij het agendapunt Programmabegroting 2024-2027. De begroting is ongewijzigd aangenomen met unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór).

Er werden vier moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend en aangenomen.

Motie inzicht en planning verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Natuurlijk Nieuwkoop diende de motie ‘monitoring inzicht en planning verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ in. De motie werd aangenomen met de stemmen van VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop (12 stemmen) vóór en de stemmen van SBN, D66 en SGP-ChristenUnie (6 stemmen) tegen.

Motie monitoring woningbouw

SBN diende mede namens Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie een motie in over monitoring woningbouw. Deze motie werd aangenomen met unanieme stem.

Motie monitoring inzet sociale woningen en verschillende doelgroepen

SBN diende de motie ‘monitoring inzet sociale woningen en verschillende doelgroepen’ in. Deze motie werd aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA en D66 (14 stemmen) vóór en de stemmen van Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie (4 stemmen) tegen.

Motie de begroting nieuwe stijl verder brengen op kwaliteit en proces

De VVD diende mede namens het CDA een motie in over kwaliteit en proces begroting nieuwe stijl. Deze motie werd aangenomen met unanieme stem.

Septembercirculaire 2023

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens SBN een motie in om de mei- en septembercirculaire direct op te nemen in de kadernota en begroting. Deze motie werd verworpen met de stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en raadslid Aat van Putten (VVD) (7 stemmen) vóór en die van VVD, CDA, D66 en SGP-ChristenUnie (11 stemmen) tegen.

Ook alle andere onderwerpen op de agenda zijn ongewijzigd vastgesteld.