De gemeenteraad stelde de meeste agendapunten overeenkomstig het door B&W voorgestelde besluit vast. Hieronder is een aantal agendapunten uit deze vergadering uitgelicht. Bij een aantal raadsbesluiten gaven diverse partijen en raadsleden een stemverklaring.

Locatiekeuze nieuw binnenzwembad

B&W stelde de raad onder andere voor om over te gaan tot bouw van een nieuw binnenzwembad in de gemeente Nieuwkoop en als locatie te kiezen voor locatie 2 (veld 2 S.V. Nieuwkoop).

Dit voorstel werd ongewijzigd vastgesteld. Pien Schrama en Bas Oostwouder (Natuurlijk Nieuwkoop) en Gerrit Splinter (SGP-ChristenUnie) stemden tegen; de andere raadsleden stemden vóór het voorstel van B&W. Er werden diverse stemverklaringen gegeven.

Er werden 3 moties (verzoeken aan B&W) aangenomen:

  • Motie locatieonderzoek skeeler- & ijsbaan werd aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, VVD, D66 en SGP-CU (18 stemmen) vóór en de stemmen van Natuurlijk Nieuwkoop (3 stemmen) tegen. Het verzoek aan B&W is onder andere om in gesprek te gaan met het bestuur van de landijsbaan om te bezien of er mogelijkheden zijn of de grond van de huidige landijsbaan overgenomen kan worden in ruil voor een nieuwe ijs/skeelerbaan zodat deze baan meer dagen in een jaar gebruikt kan worden.
  • Motie financiering kunstgrasvelden werd met unanieme (iedereen stemde voor) stemmen aangenomen. Het verzoek aan B&W is onder andere om in gesprek te gaan met Stibuni om het gereserveerde geld voor deze twee velden te gebruiken bij het aanleggen van deze kunstgrasvelden.
  • Motie Verder onderzoek derde veilige fietsverbinding Nieuwkoop werd met unanieme stemmen aangenomen. Het verzoek aan B&W is om naar de raad te komen met een voorstel om een nader onderzoek uit te laten voeren door een ingenieursbureau voor een derde fietstunnel of mogelijke fly-over. waarin ontwerp-varianten kunnen worden opgesteld met daarbij behorende globale kostenramingen.

Kader energiefonds gemeente Nieuwkoop

B&W stelde raad onder andere voor om in totaal 1 miljoen uit de algemene reserve te halen voor het instellen van een Energiefonds. Daarvan voor eigenaar-bewoners 8 ton en 2 ton voor maatschappelijke organisaties te reserveren en een aantal voorwaarden te stellen aan de doelgroepen.

Er zijn diverse amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Eén daarvan is aangenomen waardoor het voorstel van B&W gewijzigd is vastgesteld. Het amendement van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 werd aangenomen met de stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (11 stemmen) vóór en de stemmen van VVD, CDA en SGP-CU (10 stemmen) tegen. De besluitpunten 1, 2A, 2B, 3A en 3B van het oorspronkelijke voorstel zijn daarmee aangepast. Er werden diverse stemverklaringen gegeven.

Goedkeuring budget uitvoering centrumplan Nieuwkoop

B&W stelde de raad voor om diverse bedragen (reserve, budget, krediet) beschikbaar te stellen en een begrotingswijziging vast te stellen.

Het voorstel van B&W is ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van SBN, VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop (19 stemmen) vóór en de stemmen D66 en SGP-CU (3 stemmen) tegen.

Er werden 3 moties ingediend waarvan er één werd aangenomen. De motie voor een ‘Een bruisend Regthuysplein voor iedereen’ werd aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA en D66 (17 stemmen) vóór en de stemmen van Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie (4 stemmen) tegen. Het verzoek aan B&W is onder andere om meer terrasruimte creëren in en om het Reghthuysplein. Er werden diverse stemverklaringen gegeven.

Zienswijze gemeenteraad Nieuwkoop op actualisatie Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland

B&W stelde de raad voor om in te stemmen met de door hen opgestelde zienswijze en deze naar het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te verzenden.

Er werden 2 amendementen ingediend die beide zijn aangenomen. Het voorstel is dus gewijzigd door twee amendementen aangenomen.

  • Bij het amendement ‘Geen kansoneerlijkheid op de huurwoningmarkt’ stemden SBN, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-CU (16 stemmen) vóór en de VVD (5 stemmen) tegen.
  • Bij het amendement ‘Eerst bewegen, dan bouwen’ stemden SBN, VVD, CDA, D66 en SGP-CU (18 stemmen) vóór en stemde Natuurlijk Nieuwkoop (3 stemmen) tegen.

Wilt u de vergadering terugkijken ga dan naar 'live uitzendingen gemeenteraad'(externe link).