De raad heeft een aantal besluiten genomen in deze vergadering. Onder andere over beleids- en beheerplan begraafplaatsen, IKC Woerdense Verlaat, verordening Sociaal Domein. Deze zijn allemaal ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het door het college van B&W voorgestelde concept-besluit. Discussie was er over de onderstaande onderwerpen:

Belastingverordeningen en -tarieven 2022

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens CDA en SGP-ChristenUnie een amendement (wijzigingsvoorstel) in om de begraafrechten te verlagen.

Het amendement is aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (17 stemmen) voor en stem van de VVD (4 stemmen) tegen.

Transitievisie Warmte

Het CDA diende mede namens SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie een amendement in om een herijking na 2 jaar te doen. Dit amendement is aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie (20 stemmen) voor en de stem van D66 (1 stem) tegen.

Het CDA diende mede namens VVD een amendement in om natuurlijke momenten te benutten voor individuele warmtevoorzieningen. Dit amendement is verworpen met de stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (11 stemmen) tegen en CDA, VVD en SGP-ChristenUnie (10 stemmen) voor.

D66 stemde tegen het door het amendement gewijzigde voorstel en gaf daarbij de volgende stemverklaring: het voorstel voldoet niet aan de doelstellingen van Parijs of aan die van Nederland.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens D66 een amendement in om de verordening meer te richten op huurders. Het amendement is aangenomen met de stemmen van CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (11 stemmen) voor en van SBN en VVD (10 stemmen) tegen.

VVD stemde wel voor het door het amendement gewijzigde voorstel en gaf daarbij de volgende stemverklaring: zij stemmen in met het voorstel al is het door het amendement wel in disbalans gekomen. Maar de stap wordt gemaakt en die is bewezen effectief.

Motie Gebiedsinrichting ‘nieuwe natuur’

CDA en SGP-ChristenUnie diende een motie (een verzoek aan het college van B&W) in om o.a. samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Woerden het voortouw te nemen tot het voeren van gesprekke tussen natuurorganisaties, inwoners en agrariërs zodat de gemeente kan meewerken aan het verkrijgen van wederzijds vertrouwen.

Wethouder Elkhuizen zegde toe dat hij met agrariërs in gesprek is en blijft in de volle breedte van het onderwerp. De motie is daarop ingetrokken door de indieners.

Inzamelpunten oud papier

Het CDA heeft tijdens de vergadering mondelinge vragen gesteld over dit onderwerp. Wethouder Van Duin heeft de vragen beantwoord en aangegeven dat het nieuwe beleid volgend jaar wordt geëvalueerd.

De vergadering terugkijken, kan via 'live uitzendingen gemeenteraad'. Daar kunt u ook zien hoe raadsleden gestemd hebben.