Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 28 maart om 20.00 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen). Over agendapunten 7 t/m 9 heeft de gemeenteraad op 14 maart al meningsvormend gesproken.
Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden.

Agenda (concept)
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
4.    Vaststellen besluitenlijst
5.    Ingekomen stukken
6.    Opheffen of opleggen geheimhouding stukken
7.    Raadsvoorstel Zienswijze Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland*
8.    Raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’*
9.    Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW*
10.  Raadsvoorstel Benoeming lid Commissie hoorzitting bestemmingsplan**
11.  Vragen half uur
12.  Mededelingen van het college van B&W
13.  Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk
** staat rechtstreeks op deze agenda 
 

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.(externe link) 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken vanaf de publieke tribune of via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.(externe link)