Donderdagavond 9 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Locatiekeuze nieuw binnenzwembad
 4. Raadsvoorstel Vaststelling Visie op het maatwerkgebied
 5. Raadsvoorstel Kader energiefonds gemeente Nieuwkoop
 6. Raadsvoorstel Herinrichting Nieuwveenseweg – Noordenseweg
 7. Raadsvoorstel Verduurzamen De Verbinding
 8. Raadsvoorstel Zienswijze gemeenteraad Nieuwkoop op actualisatie Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland
 9. Raadsvoorstel Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor de herbouw van de woning Geerweg 16 te Ter Aar (Kern Langeraar)
 10. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Ringdijk naast 2b en Kerkweg 81, Ter Aar’
 11. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W en de Raad
 13. Rondvraag
 14. Actielijsten vorige meningsvormende raden I vaststellen
 15. Sluiting

Agenda (concept) MR II

volgorde agendapunten aangepast op 30-1
 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Uitgangspunten vereenvoudiging planning en control cyclus
 4. Discussienota Aanwijzen gemeentelijke monumenten
 5. Raadvoorstel Goedkeuring budget uitvoering centrumplan Nieuwkoop
 6. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht en besluiten vaststellen verplichte participatie onder de Omgevingswet
 7. Raadsvoorstel Wijziging van het Reglement van Orde (RvO) van de gemeenteraad
 8. Mededelingen uit  en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijsten vorige meningsvormende raden II vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’(externe link).

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.(externe link)