Donderdagavond 8 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I – 8 juni 2023

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Meije 86, Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Vaststellen startnotitie project Land van Koppen fase 3 en stedenbouwkundige visie ‘Noorden, de  stedenbouwkundige visie en verkenning'
 5. Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties 2023
 6. Raadsvoorstel Herziening medebeslissingsrecht raad bij omgevingsvergunningen
 7. Raadsvoorstel Vaststellen Marktverordening Nieuwkoop 2023
 8. Raadsvoorstel Begroting Holland Rijnland 2024
 9. Raadsvoorstel Begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en jaarrekening 2022 SVHW
 10. Raadsvoorstel Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst West-Holland
 11. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W en de Raad
 13. Rondvraag
 14. Actielijst vorige meningsvormende raad I (6 juni) vaststellen
 15. Sluiting

Agenda (concept) MR II – 8 juni 2023

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aanvraag voorbereidingskrediet bouw zwembad
 4. Raadsvoorstel Zienswijze Wijziging tekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht
 5. Raadsvoorstel Zienswijze Conceptprogrammabegroting Hecht 2024
 6. Raadsvoorstel Zienswijze op begroting 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
 7. Raadsvoorstel Zienswijze 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland in verband met aansluiting Voorschoten
 8. Raadsvoorstel Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2023-2026
 9. Raadsvoorstel Oprichting stichting waarborgfonds door VRHM
 10. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting VRHM 2024 en meerjarenraming 2025-2027
 11. Raadsvoorstel Vaststellen Rekenkamerverordening 2023
 12. Mededelingen uit  en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 13. Berichten uit B&W en de raad
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’(externe link).

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.(externe link)