Donderdagavond 29 september om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Locatiekeuze en functies IKC Nieuwveen
 4. Keuze nieuw zwembad en locatiekeuze – dilemmanota (geen raadsvoorstel)
 5. Raadsvoorstel Zienswijze hernieuwd ontwerp Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek (uitbreiding taken)
 6. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W en de Raad
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 10. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel VVGB definitief aanvraag omgevingsvergunning Meijegraslanden
 4. Raadsvoorstel Aanpassen viertal verordeningen in verband met Omgevingswet (technische wijzigingen)
 5. Raadsvoorstel Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
 6. Raadsvoorstel Collegeprogramma 2022-2026
 7. Mededelingen uit  en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 11. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’(externe link).

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.(externe link)