Donderdagavond 20 januari om 20.00 uur zijn er (digitaal in verband met het Coronavirus) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen; dat gebeurt 3 februari in de besluitvormende raadsvergadering. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. De eerder aangekondigde 2 onderwerpen herijking standplaatsenbeleid en investering binnenklimaat zijn op verzoek van B&W uitgesteld.

Meningsvormende raad I (start om 20:00 uur)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Rekenkameronderzoek ‘Investeringen met maatschappelijk nut – van planvorming tot evaluatie
 4. Het verplaatsen van de bebouwde komgrens in Vrouwenakker op de N231 Vrouwenakker
 5. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 6. Berichten uit B&W en de Raad
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Meningsvormende raad II (start om 20:00 uur)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verzoek krediet voor grondaankoop ten behoeven van ontsluiting en instemming Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025
 4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lindelaan Nieuwkoop
 5. Openen grondexploitatie GZ 104 Lindelaan
 6. Aanpassen doelgroepenverordening en verordening Woonfonds
 7. Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het omgevingsplan onder de Omgevingswet
 8. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken via '(Live) uitzendingen