Donderdagavond 14 september om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Ontsluiting van en naar nieuwe woningen Land van Koppen fase 3
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum De Poel
 5. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie GZ 108 IKC De Poel
 6. Raadsvoorstel Subsidieverordening Energiebesparingsfonds gemeente Nieuwkoop
 7. Raadsvoorstel Krediet kunstgrasvelden SV Nieuwkoop
 8. Raadsvoorstel Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor aanleg natuurgebied Ruygeborg II fase I
 9. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de Raad
 11. Rondvraag
 12. Actielijsten vorige meningsvormende raden I vaststellen
 13. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aanpassing verordening gegevensverstrekking BRP Gemeente Nieuwkoop 2023
 4. Raadsvoorstel Vaststellen regionale Nota Bodembeheer en bijbehorende oplegnotitie
 5. Raadsvoorstel SVHW - 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze toetreding gemeente Drimmelen
 6. Raadsvoorstel Vaststelling BIZ-verordening BIZ Winkelcentrum Ter Aar
 7. Raadsvoorstel Warmtevoorziening IKC de Poel
 8. Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2024
 9. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de raad
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 13. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.