Donderdagavond 1 december om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Stedenbouwkundig kader IKC Woerdense Verlaat
 4. Raadsvoorstel Budget tijdelijke huisvesting IKC De Poel
 5. Raadsvoorstel Toestemming centrumregeling sociaal domein Rijnstreek
 6. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland
 7. Raadsvoorstel 8e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein Nieuwkoop 2015
 8. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijsten vorige meningsvormende raden I vaststellen
 12. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadvoorstel BIZ Nieuwkoop periode 2023-2027
 4. Raadsvoorstel Beheerplan Recreatieve Voorzieningen en Vaarwegen 2022-2026
 5. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en -tarieven 2023
 6. Raadsvoorstel Normenkader 2022
 7. Raadsvoorstel Decemberwijziging 2022
 8. Raadsvoorstel Behandeling bezwaren/beroepen Wet voorkeursrecht gemeenten
 9. Raadsvoorstel Dekking aankoop agrarische percelen Kerkweg Rijnsaterwoude
 10. Raadsvoorstel Vaststellen 11e Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop  2012 (Apv).
 11. Mededelingen uit  en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W en de raad
 13. Rondvraag
 14. Actielijsten vorige meningsvormende raden II vaststellen
 15. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’(externe link).

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.(externe link)