Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over wat zij hebben gedaan en uitgegeven in 2022. In het bijbehorende raadsvoorstel is het een en ander kort toegelicht.

Ook de accountant beoordeelt de jaarstukken. Hij stelt o.a. vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand kwamen. Hiervan stelt hij een rapport op dat wordt aangeboden aan de raad.

De raad neemt 29 juni 2023 in de besluitvormende raadsvergadering een besluit over deze jaarstukken.

Het jaarverslag is ook online te bekijken : Home | Jaarrekening 2022 (jaarverslag-2022.nl)

Op 12 juni heeft B&W een nieuwe versie van de stukken aangeleverd; deze kunt u vinden onder de agenda van de meningsvormende raad I van 15 juni.