De volgende oriënterende raad is op donderdag 13 juni om 20:00 uur. De raad brengt door het stellen van (politieke) vragen in kaart welke belangen allemaal bij de voorliggende voorstellen een rol spelen. Dit is dan ook het uitgelezen moment voor u als inwoner om in te spreken en uw mening kenbaar te maken. Dit kan over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. 

Aanmelden is vereist. Dit kan bij de griffier tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering via griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch via 0172-521308. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. 

De onderwerpen die op de planning staan zijn:  

  • Jaarstukken 2023 
  • Kadernota 2025 

Beide onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van stukken door het college van B&W. Bij de plaatsing van dit artikel (op 27 mei) zijn de stukken nog niet beschikbaar. Op 29 mei zijn de Jaarstukken ontvangen en toegevoegd. De Kadernota is op 30 mei aangeboden; zie apart artikel hierover op de homepage.

Jaarstukken 2023

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over wat zij hebben gedaan en hoeveel geld ze hebben uitgegeven in 2023. Ook de accountant beoordeelt de jaarstukken; hiervan stelt hij een rapport op dat wordt aangeboden aan de raad. 

Kadernota 2025

De Kadernota is een belangrijk document, omdat de raad hiermee de beleidsmatige en financiële kaders vaststelt voor de komende begrotingsperiode 2025-2028. Het is een moment van integrale afweging tussen wensen en ambities van de gemeente in relatie tot de beschikbare financiële middelen. Met het vaststellen van de kadernota 2025 wordt duidelijk of er sprake is van structurele tekorten. Gemeenten worden gekort op het gemeentefonds en ook voor Nieuwkoop betekent dit dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten bepalen zelf waar ze dit geld aan uitgeven. De verwachting is dat in 2026 de bijdrage uit het Gemeentefonds lager wordt waardoor de gemeente scherpe keuzes moeten maken over uitgaven en lokale inkomsten.