Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet leest u op de pagina beroep en bezwaar.

Behandeling door de bezwaarschriftencommissie

U ontvangt een ontvangstbevestiging voor uw bezwaarschrift. In een groot aantal gevallen behandelt de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen besluiten van

  • de raad
  • het college van burgemeester en wethouders en
  • de burgemeester.

Deze commissie nodigt de bezwaarmaker, eventuele (derde) belanghebbende(n) en de gemeente uit om op een hoorzitting hun standpunt duidelijk te maken. Daarna brengt de commissie advies uit aan de gemeente, die dan opnieuw een beslissing moet nemen. Dit dient binnen maximaal 12 weken na indiening van het bezwaarschrift te gebeuren. Als de gemeente deze termijn niet haalt, krijgt u hierover schriftelijk bericht.

De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen:

  • besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen en de Wet waardering onroerende zaken;
  • besluiten inzake sociale wetgeving (taken Werk en Inkomen), met uitzondering van de Wmo.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Susan Schreurs, secretaris van de bezwaarschriftencommissie of met Erna Abbing, planning van de bezwaarschriften, via telefoonnummer 14 0172.