Besluitvormende raadsvergadering 4 juli

De vergadering wordt gehouden op donderdag 4 juli om 20.00 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen).

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Opheffen of opleggen geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)*
 8. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting VRHM 2025 en meerjarenraming 2026-2028* 
 9. Raadsvoorstel Een zienswijze uitbrengen op de begroting SO-Zorg 2025 (SO-Zorg staat voor Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland)*
 10. Raadsvoorstel Jaarstukken 2023
 11. Raadsvoorstel Kadernota 2025-2028
 12. Vragen half uur
 13. Mededelingen van het college van B&W
 14. Sluiting

(*) geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken vanaf de publieke tribune of via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.