De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 september om 20.00 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen). Over agendapunten 7 t/m 19 heeft de gemeenteraad op 15 juni (agendapunt 7) en 14 september al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Opheffen of opleggen geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Jaarstukken 2022*
 8. Raadsvoorstel Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor aanleg natuurgebied Ruygeborg II fase I*
 9. Raadsvoorstel Aanpassing verordening gegevensverstrekking BRP Gemeente Nieuwkoop 2023*
 10. Raadsvoorstel Vaststellen regionale Nota Bodembeheer en bijbehorende oplegnotitie*
 11. Raadsvoorstel SVHW - 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze toetreding gemeente Drimmelen*
 12. Raadsvoorstel Vaststelling BIZ-verordening BIZ Winkelcentrum Ter Aar*
 13. Raadsvoorstel Krediet kunstgrasvelden SV Nieuwkoop*
 14. Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2024*
 15. Raadsvoorstel Ontsluiting van en naar nieuwe woningen Land van Koppen fase 3
 16. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum De Poel
 17. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie GZ 108 IKC De Poel
 18. Raadsvoorstel Warmtevoorziening IKC de Poel
 19. Raadsvoorstel Subsidieverordening Energiebesparingsfonds gemeente Nieuwkoop
 20. Raadsvoorstel Financiële bijdrage coöperatie Zevenhoven**
 21. Vragen half uur
 22. Mededelingen van het college van B&W
 23. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** staat rechtstreeks op deze agenda

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken vanaf de publieke tribune of via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.