De vergadering wordt gehouden op donderdag 23 juni om 20.00 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen) Over agendapunten 7 tot en met 21 heeft de gemeenteraad op 9 juni al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Teylerspark fase 2*
 8. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Teylerspark fase 2*
 9. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Tochtpad Noordeinde*
 10. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Blokland 41/41a, Nieuwveen’*
 11. Raadsvoorstel Diverse kredieten in het kader van versnellen woningbouw*
 12. Raadsvoorstel Verhogen maximale starterslening*
 13. Raadsvoorstel tot het vaststellen 1e verordening tot wijziging van Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen gemeente Nieuwkoop 2021-2022*
 14. Raadsvoorstel Zienswijze voor Hecht Hollands Midden (voorheen RDOG HM) Conceptprogrammabegroting 2023*
 15. Raadsvoorstel ICT Beheerplan 2023-2026*
 16. Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021 SVHW*
 17. Raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en eerste begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst West-Holland*
 18. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties 1 januari 2022*
 19. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde
 20. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop
 21. Raadsvoorstel Concept begroting Holland Rijnland 2023
 22. Raadsvoorstel Diverse benoemingen**
 23. Vragen half uur
 24. Mededelingen van het college van B&W
 25. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** staat rechtstreeks op deze agenda

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.