De vergadering wordt gehouden op donderdag 22 september om 20.00 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen). Over agendapunten 7 t/m 17 heeft de gemeenteraad op 8 september al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Gewijzigde vaststellen bestemmingsplan Zuideinde 3C en achter 3D – 3E *
 8. Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwveens Jaagpad 12a, Nieuwveen’*
 9. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogedijk 10a/b, Zevenhoven’*
 10. Raadsvoorstel Vestiging (bestendiging) voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het gebied Ter Aar noordoost*
 11. Raadsvoorstel Vestiging (bestendiging) voorkeursrecht op grond van de wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het gebied ‘Locatie Langeraar’*
 12. Raadsvoorstel Krediet verbouwing ten behoeve van huisvesting ontheemden Oekraïne*
 13. Raadsvoorstel Zienswijze concept Gemeenschappelijke regeling SVHW*
 14. Raadsvoorstel 12e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland*
 15. Raadsvoorstel Consultatie regionaal risicoprofiel 2023-2026 Veiligheidsregio Hollands Midden*
 16. Raadsvoorstel Benoeming leden in het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regelingen*
 17. Raadsvoorstel Vaststellen Vergaderschema gemeenteraad 2023*
 18. Raadsvoorstel Benoemen fractieassistent**
 19. Vragen half uur
 20. Mededelingen van het college van B&W
 21. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** staat rechtstreeks op deze agenda

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’(externe link).

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken vanaf de publieke tribune of via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.(externe link)